Villa Villakulla
 
Leg med udvikling - tal og bogstaver

Første billede er af Pilotbørn, der laver opgaver, andet billede er af Pilotbørn, der leger med tal/mængder og kugleramme og tredie billede er fra Ny Nordisk Skoledag den 23. august 2013, hvor undervisningsminister Christine Antorini valgte at se Ville Villakullas fremlæggelse af forandringsteori omkring indførelse af den matematiske logiske intelligens i hele institutionen.

 

4 institutioner i Sorø og Slagelse er gået sammen i et forandringsprojekt. Det drejer sig om dagtilbuddet Villa VillaKulla, Pedersborg Skole, Sorø Akademi og erhvervsuddannelsen Selandia. Vi er blevet udvalgt til at deltage i Ny Nordisk Skole.

For Villa Villakulla skal vi blive bedre til at skabe sejre frem for nederlag, og vi skal ikke lade rammerne være styrende for vores indsats.

Målene for Ny Nordisk Skole er:
1: Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan
2: Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3: Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for  professionel viden og praksis.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i matematikkens verden og på grundlag af disse erfaringer udvikle og udbrede vores samarbejde, så vi sammen kan skabe det bedst mulige udgangspunkt for at fremme udviklingen af livsduelige børn og unge, som er i stand til at træffe de rigtige valg.
Vi vil løfte det faglige niveau i matematik for alle fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og dermed mindske betydningen af den sociale arv.
Frafaldet på ungdomsuddannelserne er desværre ofte socialt betinget, og matematik er en af de faktorer, der har betydning for frafaldet. Matematikundervisningen er derfor nærliggende at tage fat på. Kan vi forbedre matematikundervisningen samt børnenes og de unges tilgang til matematik, kan vi reducere frafaldet og bidrage til at bryde den sociale arv.
Vi vil dog ikke kun sætte ind i forhold til ”breddematematikken”.
Via et samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, som er en del af Sorø Akademi, vil vi samtidig sikre talentplejen, i form af særlige tilbud til de allerdygtigste elever på 6.-9. klassetrin.

Vi har i vores samlede projekt fokus på 3 hovedområder:
1. Overgange mellem institutionerne
2. Matematikprojekter på børne-/elevniveau
3. Samarbejde på voksenniveau.

I forhold til temaet "Overgange mellem institutionerne" har vi indgået en aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning, der skal sikre, at den fælles viden, vi skaber, også bruges i vejledningssammenhæng, således af folkeskolens elever i højere grad får et grundlag for at træffe de rigtige valg i forhold til valg af en ungdomsuddannelse.
Det centrale mål i temaet "Overgange" er i realiteten at fjerne børnenes og elevernes oplevelse af overgange ved at skabe sammenhæng i det tilbud, vi giver i hele forløbet 0-18 år.
Matematikprojekter på børne-/elevniveau vil foregå på tværs og langs af institutionerne, bl.a. i form af, at børn/elever underviser og arbejder sammen med børn/elever fra andre institutioner.
Således lærer de hinanden at kende og får en forståelse af, at et institutionsskift ikke er et skift, men en fortsættelse af det forløb, de er i gang med.
Projekter videofilmes med henblik på læring og formidling.

For mange elever forlader folkeskolen uden den nødvendige ballast til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Mange ting spiller ind, og det er en kendt sag, at et af de områder, vi skal have forbedret, er afgangselevernes matematikkompetencer.
Vi er naturligvis opmærksomme på, at matematik er det, vi starter med, og i år 2 skal erfaringerne bredes ud til andre områder.
Vi har nogle gange lidt for travlt med at finde forklaringerne hos "de andre", når noget ikke lykkes. Kunne forældrene bare tage sig sammen, kunne dagtilbuddene da bare forberede børnene ordentligt, kunne folkeskoleskolen i det mindste lære eleverne noget, og kunne ungdomsuddannelser prøve at tage udgangspunkt i eleverne!
Det har vi hørt mange gange, og det ændrer ikke noget. Vi er da også overbeviste om, at løsningerne skal vi finde sammen, og det har vi tænkt os at gøre.
Helt centralt for os er det derfor at skabe sammenhæng i arbejdet med udviklingen af børnenes og de unges matematikkompetencer, så det, der sker i vuggestue og børnehave, hænger sammen med den måde, vi møder børnene og de unge på i folkeskolen og ungdomsuddannelserne.
Noget, der i den grad binder os sammen, er udfordringen med at lave en matematikundervisning, der har fokus på anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i den pædagogiske praksis.
Vi skal derfor arbejde meget mere konkret og praktisk med matematikken og gøre matematik til et grundlag for at løse konkrete opgaver uden på noget tidspunkt at smide den teoretiske ballast over bord.
Ofte må man forundres over, hvordan børns naturlige nysgerrighed stille og roligt reduceres i takt med, at de vokser op. Lysten til at lære skal holdes ved lige og udvikles hos alle børn, og det kræver dels, at vi mestrer forskellige tilgange til børns læring, og dels, at de professionelle er i stand til at møde børnene og de unge der, hvor de befinder sig.
Man kunne sige det sådan, at vores institutioner i langt højere grad skal tilpasse sig børnenes og de unges forudsætninger end omvendt. Og det kræver viden og samarbejde!Vi har lavet vores egen hjemmeside, som sammen med den etablerede matematik-erfagruppe skal binde de professionelles læringsproces sammen. Erfagruppen får ansvaret for evalueringen og formidlingen af de erfaringer, vi gør os, både i forhold til samarbejdsmodeller og undervisningsindhold og -metoder.
Og selv om børnenes og de unges læring absolut er det, det hele drejer sig om, er vi nødt til at starte med at opkvalificere de professionelles viden og kompetencer. Dette vil ske i form af projekter på børne-/elevniveau og i form af samarbejde på voksenniveau. 

Konkret i Villa Villakulla vil vi vække børnenes nysgerrighed og interesse for matematik, ved aktivt at have fokus på den matematiske logiske intelligens i nogle af de aktiviteter, vi laver med børnene allerede fra vuggestuealderen.
Ved at tage udgangspunkt i børnenes konkrete interesse samt fange dem på nye differentierede måder/områder, bliver alle børn udfordret, så de kan blive så dygtige, de kan. (Se bilag fra Villa Villakulla læneger nede)
Idet hele børnegruppen (0-6 år) igennem deres tid i Villa Villakulla inddrages i aktiviteter med fokus på den matematiske/logiske intelligens, vil betydningen af deres sociale baggrund mindskes, især fordi vi tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker og interesser. Vi kæder de enkelte børn sammen med andre børn, så de sammen kan udvikle sig og styrke hinanden.
Derudover vil vi have fokus på, hvordan ældre børn fra Pedersborg Skole kan undervise yngre børn, således at de opleve matematik i børnehøjde.
I evalueringsøjemed tænker vi, at børnehaveklasselederne skal være med til at vurdere om børnene fra Villa Villakulla er mere motiverede i forhold til matematik end børn fra de andre institutioner, de modtager børn fra.
Professionelt vil personale fra Villa Villakulla deltage i John Donaldsons foredrag på Sorø Akademi i april 2013, for at blive inspireret af hans viden og naturalistiske og konkrete tilgang til matematik.
Derudover vil vi besøge Pedersborg Skole og deltage i temadag(e) med matematik i 0-klasse for at få den samme viden og tilgang til metode. Vi vil besøge Selandia i Slagelse for at øge kendskabet til dem og for, at vi kan inspirere og lære af hinanden. 

           

4. Konkrete mål for jeres årlige Ny Nordisk Skole-projekt

Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige de kan:
Hele børnegruppen vil gennem deres tid i Villa Villakulla blive mødt af talrige aktiviteter, hvor fokus er på den matematiske/logiske intelligens. Det er vores mål, at børnene gennem disse aktiviteter får skærpet deres nysgerrighed og viden på dette felt. Når børnene bliver 5 år kommer de i vores storbørnsgruppe (Piloterne), hvorved indsatsen bliver yderligere fokuseret. Her vil børnene møde mange forskellige nye udfordringer på forskellige læringsområder, deriblandt matematisk/logisk lege og opgaver. Se bilag fra Villa Villakulla.

Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater:
I Villa Villakulla, kan vi gøre en forskel i forhold til den lærdom, vi tilbyder børnene, samt den videnbegærlighed vi kan stimulere i børnene. Fordi alle børn bliver mødt af ovennævnte tilgange og aktiviteter, får de i institutionen dannet grundlaget for at få den samme viden på trods af deres sociale baggrund.

 

Vi har i vores storbørnsteam (3 voksne) mulighed for at opdele børnene i grupper:

 • Efter børnenes viden og medbragte entusiasme,
 • Bestående af både stærke børn og børn i udfordringer, da de her har mulighed for at lære af hinandens stærke sider, trods deres forskellige baggrunde,
 • Ud fra børnenes egne ideer og støtte op omkring dem, og lade børnene inspirere hinanden igennem eks. leg og opgaver. (De stærke lærer de mindre stærke),
 • Hvor man kan differentiere undervisningen/legen, så barnet får den bedst mulige udvikling og læring

Inddragelse af forældrene i storgruppebørnenes læring:

 • Vi foreslår, at børnene tager deres mapper med hjem hver mandag (Pilotdag), så de kan gennemgå dagens opgave(r) med forældrene, samt at de får en ny opgave med tilpasset barnets niveau.

Bilag for Villa Villakulla

Eksempler på konkrete aktiviteter vi vil lave med børnene for at vække deres nysgerrighed og interesse for matematik:

 •  Vi vil lave små forsøg (magiske drikke, leg med kartoffelmel og vand m.m.) så børnene bliver nysgerrige, udfordret og undre sig
 • Vi vil være nysgerrige og undersøgende overfor de dyr og ting som børnene finder og er optaget af
 •  Vi vil give børnene mulighed for at konstruere i både leg og gennem små opgaver
 •  Storbørnsgruppen (kommende skolebørn) i børnehaven vil arbejde med bogstaver og tal ved at bruge bl.a. Tress matematik læringspakke samt læringspakke til dansk undervisning. Dette koncept betyder, at krop og bevægelse bliver koblet med mange kognitive læringsaspekter som: Sansning, perception, opmærksomhed, sprog, hukommelse og intelligens. Denne helhed og sammenhæng optimerer muligheden for tilegnelse og dygtiggørelse, hvor indlæringen bl.a. foregår via kroppen.
 •  Personalet vil deltage i en matematiktemadag for 0-klasse som et overgangsprojekt, hvor der er fokus på den matematiske logiske intelligens. Dette skal være med til at skabe brobygning også på dette område.

 I storbørnsgruppen (kommende skolebørn) kunne konkrete aktiviteter for at udfordre børnene, så de kan blive så dygtige de kan, være differentierede metoder som:

 •   At samle et birkeblad, to ahornblade, 3 bøgeblade, 4 græsstrå osv. (dette skal foregå i grupper, da der her er mulighed for, at de svageste kan lære af de stærkeste)
 •  Der hænges laminerede A4 papirer op i træer, med tal på (0-10). Børnene deles op i grupper og hver gruppe får en farvetusch i samme farve til hvert barn. Der deles så en række med tal i en særlig talkombination ud (ex.:287361). Nu skal grupperne så finde tallene i den rækkefølge de er nævnt og kravle op i træerne for at sætte et kryds. Alle børn skal kravle og krydse, før gruppen kan gå videre. Gruppeopdelingen giver mulighed for at kunne arbejde både med børn i udfordringer samt de stærke børn, dele børnene op og differentiere
 • Vi arbejder med farver og former, med forskellige materialer deriblandt med ”Colorama”, former som børnene fysisk kan have i hånden og mærke,
 • X har to æbler og Y har et. Hvor mange har de så? Oversat i børnehavesprog bliver dette til, at Anna leger med Line. Hvor mange er de? Så kommer Christoffer og vil gerne være med. Så er de så nu?
 •  Bogstaver og tal, bl.a. ved at bruge Tress matematik læringspakke, samt læringspakke til dansk undervisning. Ved dette koncept benyttes motorikken og sansningen i indlæringen. Særligt ved denne tilgang er, at man med fordel kan differentiere ”undervisningen” til de forskellige børns niveauer.

Samarbejde med storgruppebørnenes forældre om børnenes læring:

 •  Barnet kan få en ny opgave, når den gamle er løst. 
 •   Mappen medbringes i daginstitutionen hver mandag (pilotdagen). 
 •   Via børneintra vil vi informere om emnerne, vi arbejder med, samt hvilke emner man derhjemme kan tale om og arbejde med sammen med barnet, så det understøtter læringen i børnehaven.
 • Dette skal forældrene informeres om til midtvejssamtalerne, der afholdes ca. 4 mdr. inden storbørnsgruppen begynder.