Villa Villakulla
 
Målsætning og værdier

Villa Villakullas værdigrundlag:

Vi mener, at børn er ligeværdige unikke personer, som med hver deres forudsætninger skal inddrages aktivt i deres egen udvikling og læring.

Vi tager udgangspunkt i det hele barn. Vi samarbejder med forældre, respekterer den kultur barnet kommer fra, og giver det enkelte barn medindflydelse på de oplevelser og aktiviteter, der stimulerer deres alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, kropsudvikling, glæde, fantasi, kreativitet og følelsesmæssige udvikling.

Da børnene også skal indgå i et samspil med omverdenen, vægter vi at sikre børnene tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd.

 

Overordnet formål:

Gennem udvikling af relationer, leg, kreative aktiviteter og aldersrelateret undervisning i vores udviklingsfremmende miljø, styrker vi målrettet børnenes selvværd, selvtillid og selvstændighed. Det vil sige, at vi ønsker:

Vuggestuen:

·         At skabe et genkendeligt, forudsigeligt og trygt miljø,

·         At gøre børnene gradvist mere selvhjulpne,

·         At udvikle børnenes sprog, så de kan gøre sig forståelige,

·         At arbejde med sociale spilleregler gennem f.eks. turtagning, samling, spisning, leg
          og oprydning,

·         At skabe en vekselvirkning mellem stueopdelte aktiviteter og aktiviteter på tværs af
          stuerne,

·         At lave aktiviteter, der foregår i aldersopdelte grupper,

·         At de voksne fungerer som rollemodeller.

 

Børnehaven:

·        At skabe et rummeligt miljø, hvor vi arbejder empatisk, og hvor mobning er
         uacceptabel,

·        At børnene har mulighed for at indgå i sociale relationer i små og store grupper i
         både  strukturerede og ustrukturerede situationer,

·         At arbejde med sociale spilleregler gennem f.eks. turtagning i spil, samling, spisning,

         borddækning, fælleslege, fri leg og oprydning,

·         At arbejde med Trin for Trin,

·         At implementere de mange intelligenser (Howard Gardner)i vores måde at skabe
          læring på i de forskellige aktiviteter,

·         At skabe en vekselvirkning mellem stueopdeling og arbejdende værksteder. I
          perioder vil aktiviteterne være aldersopdelt,

·         At børnene lærer gældende normer i samfundet via besøg i f.eks. private hjem,
          kirker, offentlige transportmidler og naturen,

·         At de voksne fungerer som rollemodeller.

Værdier i det pædagogiske arbejde

Arbejdende værksteder:

I børnehavedelen af Villa Villakulla prioriterer vi arbejdende værksteder højt!

Arbejdende værksteder er projektorienterede strukturerede aktiviteter, hvor der eksempelvis er tre forskellige værksteder, der bliver afviklet på samme tid. Typisk hver tirsdag og onsdag formiddag fra kl. 930 – 1100 . Vi har tre projektperioder om året.

 

En projektperiode kan eksempelvis handle om:

                                 Olympiade

                                 Læreplanstemaet krop og bevægelse

                                 Værksteder med:

                                 Atletik

                                 Motoriske lege/øvelser/konkurencer, sange samt rim og remser ude og
                                 inde

                                 Aktiviteter der skal øge børnenes kropsbevidsthed gennem  bl.a
                                 små  praktiske forsøg, der tager udgangspunkt i barnets krop.

                                 Fremstilling af medaljer

Projektperioder:                    

To af projektperioderne varer 6 uger og er aldersopdelt. Tredje projektperiode er stueopdelt og varer 4 uger. Projekterne tager udgangspunkt i de forskellige læreplanstemaer og er voksenstyrede. I løbet af en toårig periode kommer vi gennem alle seks temaer:

                                 Sprog             

                                 Personlige kompetencer

                                 Sociale kompetencer

                                 Kulturelle udtryksformer og værdier

                                 Natur og naturfænomener

                                 Krop og bevægelse

Mellem hver strukturerede projektperiode har vi  ca. 6 ugers ustrukturerede periode. Her er det barnet, der sætter dagsordnen og bestemmer, hvad der skal ske. Det vil typisk være legesituationer både inde og ude, hyggestunder, når man kigger i billedbøger eller taler med hinanden m.m.           

Øvrige aktiviteter:

Hver mandag formiddag fra september – juni måned:

Har vi målrettede aktiviteter for de børn, der har brug for særlig stimulering rent sprogligt og motorisk. Der er to sproggrupper og en motorikgruppe denne dag.

Samles vores storbørnsgruppe ”Piloterne” og modtager ligeledes et målrettet tilbud, der skal være med til at gøre dem parate til den kommende skolestart.

Hver torsdag og fredag er stuedage. Hver anden torsdag har stuen stuemøde, hvorfor der ikke er ture ud af huset.

På stuedage leger børnene, har sprogkiste samt andre stueaktiviteter. Når der er mulighed for det, så er det også på disse dage, vi holder børnefødselsdage og har maddage. Fredage er den dag, hvor vi kan tage på ture ud af huset.

Det er også disse dage, hvor personalet forbereder forældresamtaler og afholder disse, laver børnemapper, sprogscreeninger og indstillinger til PPR samt får planlagt forskellige stueaktiviteter.

 

Personalerotation:

Vi vægter i Villa Villakulla at skabe en helhed og rød tråd i mellem det pædagogiske arbejde, der foregår i vuggestuen og børnehaven samt på tværs af stuerne i henholdsvis vuggestue og børnehave. Dette betyder, at der er et tæt samarbejde både mellem personalet på tværs af stuerne og på tværs af aldersgrupperne.

I de arbejdende værksteder i børnehaven samarbejder personalet på tværs af stuerne. Hvert værksted har en ny personalesammensætning for hver projektperiode.

Derudover rokerer der personale mellem de enkelte stuer hvert andet år omkring sommerferien. På den måde har personalet mulighed for at lære af og inspirere hinanden i længere perioder af gangen samt skabe den helhed, der er så vigtig for os i hverdagen.