Naturbørnehuset
 
Den voksnes rolle

Den voksnes rolle og implementering:

Det er altså den voksnes opgave, at vise barnet mulighederne i omgivelserne/Naturen, såvel i materiel fysisk form som i det sociale samspil.

Det er den voksnes opgave, at formidle fælleslege og sociale "færdselsregler" for samvær til barnet, ligesom den voksne i aktiviteter skal vise barnet, de muligheder der er for at præge sine egne omgivelser, ved at indrage det forhåndenværende, der er umiddelbart tilgængeligt, heri blandt brug af naturen som matrialer. Den voksne skal også formidle brug af redskaber og simpelt værktøj således, at barnet lære at mestre flere og flere ting selvstændigt i sin ”handlen” og hermed udvider sine ”handlemuligheder”. Herudover er det den voksnes opgave, at være medoplevende og oplysende i forbindelse med store som små oplevelser i hverdagen. Dette sådan, at barnets viden om omgivelserne, naturen og samfundet som helhed udvides gradvis som barnet er klar til det. Se den udviklingspædagogiske model på forsiden af denne Drejebog:Det sjove grønne børneliv.

Mange af de aktiviteter og oplevelser vi har i Natur-børnehaven har sit udspring i de tidlige kultur perioder Jærgerstenalder og almuens bondesamfund da der i disse tiders aktiviteter, er mange konkrete oplevelser, at få erfaringer med. Disse konkrete aktiviteter og oplevelser giver barnet en integreret viden og forståelse af sammenhænge, årsag og virkning.

De fire elementer jord, vand, ild og luft indrages som del tema fordelt i løbet af årets 12 måneder. Dette sker skiftevis således, at der i alle fire kvartaler arbejdes med og eller indtænkes i oplevelser med elementerne jord, vand, ild og luft. 

Under de seks læreplanstemaer, er personalets handlinger og mål inden for de seks hoved områder i læreplanen beskrevet. Efterfølgende er det vores årsplan som danner rammen for de aktiviteter og oplevelser vi har planlagt for det kommende år september 2011 til september 2012. Det er i udlevelsen af årsplanen, at læreplanens og de voksnes handlinger implementeres således, at der arbejdes med fokus rettet imod målet for barnets læring. Se eksempel på den månedsvise årsplan bilag 1

 

- Organisering af hverdagen i Natur-børnehaven:

Vi har organiseret vores hverdag i tidsrummet 9.00-13.00 således, at der er en voksen der har "fri" til den faglige pædagogiske del, altså er fri for at skulle tænke på tisseri/bleer, madpakker, alm. omsorg og osv.

Denne voksne har i perioderne, hvor børnene selv er igangsættere for leg, aktivitet og oplevelser, mulighed for, at understøtte det som børnene har gang i. Man skal her som voksen være medoplevere uden at styre og overtage initiativet fra børnene. Efterhånden som behovet for en dybere forståelse vokser hos det enkelte barn, søger og får det hjælp og inspiration hos den voksne. Et barn i positiv udvikling samler viden og tillærer sig færdigheder, det opnår erkendelser som igen vil danne basis for dets nye eksperimenter. Han/hun vil sætte sig nye mål og søge nye oplevelser og handle herefter. Det er vigtigt, at vi kan se fra barnets perspektiv og er opmærksom på, hvad det er, det har gang i for øjeblikket, når det spørger om lov eller bare rives med af en oplevelse og ”handler”. Dette for at kunne støtte dets udvikling og ikke begrænse den, fordi vi lige nu er et "andet sted" og har gang i noget helt andet, som er vigtigt for os selv. Måske syntes vi ikke at det er vildt fedt, at der bliver lavet lerskåle på trappestenen ved hovedøren eller ved vandhanen. Forbyd ikke aktiviteten, nu er der jo ler over det hele alligevel! - men foreslå aktiviteten flyttet til et ligeså hensigtsmæssigt sted næste gang, med vand og jævnt underlag. Lad efterfølgende barnet deltage i rengøringen, så det oplever ulempen ved valg af arbejdssted.

 

 

- Kultur, rammer og barnets behov:

Vedr. kulturen i børnehaven er det meget vigtigt, at denne plejes og at rammerne sættes for hvordan vi; behandler hinanden, taler til hinanden, og viser omsorg for hinanden, og at dette opleves af barnet som en aktiv del af hverdagen. De voksne sætter kulturen; laver og praktiser rammerne for den, dvs. hele tiden tager hånd om den og følger op på feks. det enkelte barns måde at tale til et andet barn på. Når de voksne udøver og plejer kulturen vil børnene; se, opleve og gøre ligesådan. Barnet aflæser også kulturen fra de andre børn i gruppen og kopierer de andres opfattelse. Hvad er tilladt og ok og hvad kan ikke accepteres. Vi bliver således alle bærere af kulturen og en aktiv udøvende del af den. Barnet i 2-6 års alderen har brug for mange konkrete oplevelser som involverer deres krop, følelser og intellekt. De har brug for plads, tid og rum for fordybelse og indlevelse.